KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO - Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016r. ) informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Radio Ziemi Wieluńskiej.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radio Ziemi Wieluńskiej przy ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń, (nr tel.: 43 843 47 15 , adres e-mail: radiozw@radiozw.com.pl).

2. W zakresie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu: 43 843 47 15 lub adresem radiozw@radiozw.com.pl.

3. Radio Ziemi Wieluńskiej przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zakresie dochodzenia i ochrony roszczeń.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Radio Ziemi Wieluńskiej, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
- przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

7. W przypadkach w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji pkt 3, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.